ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ตำแหน่งที่เปิดรับ


1. Accounting Staff (Contact 1 years)

บทบาทและรายละเอียดงาน


• ประเภทการจ้างงาน : พนักงานสัญญาจ้าง

• สัญชาติ : ไทย

• อายุ : 22-28 ปี

• เพศ : ชาย/หญิง

• ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

• ระยะเวลารับสมัคร : เร็วที่สุด

• ภาษา : อังกฤษ/ไทย

• ประสบการณ์ : นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

• สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

• รายละเอียดงาน :
    1) บันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องและทันเวลา
    2) ควบคุมบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้สำหรับการชําระเงินล่วงหน้า
    3) รับผิดชอบภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีอื่นๆ
    4) กระทบยอดบัญชีสําหรับการปิดบัญชีรายเดือน
    5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. Draftman

บทบาทและรายละเอียดงาน


• ประเภทการจ้างงาน : พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

• สัญชาติ : ไทย

• อายุ : 22-28 ปี

• เพศ : ชาย/หญิง

• ประวัติการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศสกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ระยะเวลารับสมัคร : เร็วที่สุด

• ภาษา : อังกฤษ/ไทย

• ประสบการณ์ : ด้านการเขียนแบบโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สถาปัตยกรรม 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

• สถานที่ปฏิบัติงาน : สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่บริษัทกำหนด

ร่วมงานกับเรา


Attach file (.PDF,.JPG,.PNG) (<2MB)

ข้าพเจ้าฯ ได้อ่านและรับทราบ Privacy Notice for Job Applicant - Thai Takasago Co., Ltd. และยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ของข้าพเจ้าฯ ได้ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) สำหรับผู้สมัครงาน และ/หรือ ตามกฎหมาย

<