ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(HEAT, VENTILATION & AIR CONDITIONING)

           เราให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศให้มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการออกแบบ HVAC นั้นเราพิจารณาและออกแบบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์การใช้งาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน อาทิเช่น กระบวนการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตหสาหกรรมเครื่องมือวัด เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเหล็กกล้าชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม