ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

ระบบห้องสะอาด (Cleanroom System)

"เทคโนโลยีห้องสะอาด “Clean Room Technology” ช่วยปรับปรุงคุณภาพและลดขั้นตอนกระบวนการผลิต ส่งผลให้ใช้เวลาในการผลิตที่สั้นลงเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วย

ระดับของ “ห้องสะอาด”

           ระดับคลาสสามารถระบุประเภทของระบบห้องสะอาด(Cleanroom)ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของอุตสาหกรรม การกำหนดประเภทห้องระบบควรพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากความแตกต่างมีผลอย่างมากต่อต้นทุน ห้องสะอาดมีทั้งหมด 6 คลาสตั้งแต่ คลาส 1 ถึง คลาส 100,000 ตามมาตรฐาน FED STD 209E ของสหรัฐอเมริกา

ระดับของ “ห้องสะอาด”

    • Class 1 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมากเป็นพิเศษ โดยมีจำนวนอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

    • Class 10 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมาก โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

    • Class 100 : เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากกระบวนการผลิตในห้องปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ และปราศจากแบคทีเรีย โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

    • Class 1,000 : เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์ออปติคอลหรือเลนส์คุณภาพสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

    • Class 10,000 : เหมาะสำหรับการผลิตชุดอุปกรณ์ไฮโดรลิคหรือนิวแมติก, วาล์วควบคุม, เครื่องมือวัดความละเอียด, เกียร์เกรดสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

    • Class 100,000 : เหมาะสำหรับการผลิตงานเลนส์ทั่วไป งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบไฮดรอลิคและนิวแมติกโดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

งานติดตั้งระบบห้องสะอาด

           การติดตั้งระบบห้องสะอาดจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษของทีมวิศวกรติดตั้ง ที่แตกต่างไปจากงานระบบปรับอากาศทั่วไป เนื่องจากต้องควบคุมระดับความสะอาดภายในห้องเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับห้องปรับอากาศทั่วไป รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้ตามที่ต้องการ โดยเฉพาะห้องสะอาดระดับ 1, 10, 100 และ 1,000 ที่อาจจำป็นต้องมีการใช้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมที่แตกต่างไปจากระบบปรับอากาศปกติโดยทั่วไป อาทิเช่น การติดตั้งพื้นยก (Raised Floor) การติดตั้ง Fan Filter Unit (FFU) เป็นต้น

           บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด เราติดตั้งระบบห้องสะอาด โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์แล้วหลังจากการติดตั้งห้องสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรายังมีทีมวิศวกรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น คอยตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึก รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข ระบบให้ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า อีกทั้งบริการหลังการขายที่มีความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ภายหลังการส่งมอบงานแล้วเสร็จ