ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของกลุ่มบริษัทไทยทากาซาโก


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทไทยทากาซาโก ฉบับนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในทางใดทางหนึ่ง ในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ อันรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลดังต่อไปนี้
    1)     พนักงาน (ลูกจ้างของบริษัทฯ ตามกฎหมายแรงงาน)
    2)     ผู้สมัครงาน
    3)     คู่ค้า คู่สัญญา และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
    4)     กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
    5)     บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นลูกค้า ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
    6)     ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน โปรแกรม อุปกรณ์ หรือช่องทางการรับส่งข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ
    7)     ผู้ที่เข้าทำงานในโครงการก่อสร้าง
    8)     ผู้ที่อยู่ในบริเวณหรือเข้ามาภายในบริเวณซึ่งเป็นสำนักงานหรือสถานที่ทำงานของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ
    9)     บุคคลอื่นที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ครอบครัวของพนักงานหรือผู้สมัครงาน ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
            นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องในแต่ละกรณีดังกล่าวได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในกรณีใด ๆ นั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง
        ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกรณีนั้น

2. นิยามและคำจำกัดความ

"“กลุ่มบริษัทไทยทากาซาโก”"
   
(หรือ “บริษัทฯ”) หมายถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
    เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy
    Notice) นี้ อันประกอบไปด้วยนิติบุคคลดังต่อไปนี้
    (1) บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
    (2) บริษัท ไทย ทากาซาโก โฮลดิ้งส์ จำกัด
   
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
    เปิดเผย ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้
   
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง
    หรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
    ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
    ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
    อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม
    ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนอง
    เดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
            บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นในแต่ละกรณี ตลอดจนตามความจำเป็นแห่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบวัตถุประสงค์ทั่วไป
    1)     เพื่อดำเนินการหรือบริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญาหรือนิติกรรมที่เกี่ยวข้องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    2)     เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมด้านการเงินของบริษัทฯ
    3)     3) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
    4)     วิเคราะห์ข้อมูล การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ
    5)     เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของลูกจ้าง
    6)     ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งบริษัทฯ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    7)     การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
    8)     การติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ
    9)     เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
    10)     เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามคำสั่งศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    11)     ดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคล

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
            บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    1)     จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
    2)     จากบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น
    3)     จากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ตลอดจนการใช้งานบริการอื่นใดของบริษัทฯ
    4)     แหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ

5. ชนิดและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
         บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในแต่กรณีและลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยชนิดและประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการทั่วไป เท่านั้น
         ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในแต่ละกรณีและตามความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับลักษณะความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการเป็นผู้ประกันตน เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาษา ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลเพื่อการติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams, อื่น ๆ) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลค่าตอบแทนและเงินเดือน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ผลงาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เอกสารทางทะเบียนของยานพาหนะหรือของทรัพย์สินอื่นใดในความครอบครองของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและประกันภัย เช่น รายละเอียดและหมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานทรัพย์สินหรือบริการ เช่น ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ (phone usage history) ข้อมูลการใช้งานอีเมล์ (email history) ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ ข้อมูลอุปกรณ์ IP Address รายละเอียดการเข้าถึงและเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น
ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า, ลายพิมพ์นิ้วมือ) เป็นต้น


6. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
            บริษัทฯ ได้ใช้ฐานกฎหมายฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและตามบริบทของแต่ละกรณี อันประกอบด้วย necessary ineach context:
    1)     เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    2)     เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
    3)     เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
    4)     เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญา
    5)     ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
            บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกใช้และถูกเปิดเผยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในแต่กรณีหรือตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ
    1)     หน่วยงานของรัฐ เช่น ศาลที่มีเขตอำนาจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กรมการปกครอง กรมสรรพากร เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงานเอกชนอื่นใดซึ่งเป็นผู้ออกเอกสารซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคล
    2)     คู่สัญญา คู่ค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งต้องดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการซอฟแวร์ ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง ผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ เป็นต้น
             insurance company, software company, e-service service provider, contractor or sub-contractor, the Company’s hirer, etc.
    3)     สิ่งพิมพ์ หน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ
    4)     บริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น
    5)     บุคคลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ

8. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
            ในการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต อาจมีความจำเป็นต้องใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลซึ่งอยู่ในต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เช่น คู่สัญญา คู่ค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ตลอดจนบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกันซึ่งอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี เช่น email, office program, cloud storage, web storage, และ application ฯลฯ เนื่องจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีการตั้ง server อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลซึ่งไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ พ.ศ. 2562 ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ๆ

9. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
            บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามระยะเวลาที่คาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภท แล้วแต่กรณี เช่น เอกสารทางบัญชีต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดรอบบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี, เอกสารเกี่ยวกับการจ้างงานต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างแต่ละราย หรือ เอกสารทางกฎหมายซึ่งควรต้องถูกเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลาซึ่งสามารถใช้พิสูจน์หรือบังคับตามสิทธิได้หรือไม่น้อยกว่ากำหนดอายุความฟ้องคดี เป็นต้น

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
            บริษัทฯ จะเคารพและปฏิบัติต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
    1)     สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่ได้ให้ความยินยอมไว้ (Right to Withdraw Consent)
    2)     สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access and obtain a copy)
    3)     สิทธิขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to request to receive, send, and transfer)
    4)     สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (Right to object)
    5)     สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to erasure/Right to be forgotten)
    6)     สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restrict processing)
    7)     สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification)
    8)     สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลในกรณีที่บริษัทฯ ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Right to file a complaint)

11. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงที่ปลอดภัยเหมาะสมและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และจักได้ทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

12. ข้อมูลบริษัทฯ สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด
อาคารบางนาทาวเวอร์ ซี ชั้นที่ 16
40/12 หมู่ 12 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 6.5
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. (+66) 2751-9695 ถึง 9
https://www.thaitakasago.co.th

เอกสารคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มบริษัทไทยทากาซาโก ฉบับนี้ ได้ถูกปิดประกาศไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด (อาคารบางนาทาวเวอร์ ซี ชั้นที่ 16, 40/12 หมู่ 12 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540) และ/หรือ บนเว็บไซต์ https://www.thaitakasago.co.th และ/หรือ แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ซึ่งอาจมีการทบทวน ยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยจะได้การแจ้งหรือประกาศให้ทราบต่อไป


แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565