ติดตามเรา:
โทร: +662 751 9695

การบริหาร CSR

(Coporate Social Responsible Management)

(การบริหารเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม)

             เราปลูกฝังความรับผิดชอบในจิตสำนึก ในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก ตามนโยบายขิงบริษัทและหลักการจัดการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของเรา คือ ระบบ CSR ดังนั้น เราตั้งใจที่ทำกิจกรรม CSR ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีทั่วทั้งบริษัท เพื่อนยกระดับคุรลักษณะที่ดีของบริษัท

การบริหารเพื่อ

         รับประกันคุณภาพสินค้า : เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุด

         ความพึงพอใจของลูกค้า : เพื่อนำเสนอการบริการที่ดีที่สุดและดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ

         ความร่วมมือ : เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทย และให้ความร่วมมือด้านจริยธรรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

         การบ่มเพาะความสามารถพิเศษ : เพื่อพัฒนาสมรรถภาพและทักษะของพนักงาน

         การอุทิศเพื่อสังคม : เพือการเสียภาษีอย่างเหมาะสมด้านผลกำไรของบริษัทที่ยั่งยืน

นโยบายบริษัท

         "อุทิศเพื่อสังคมผ่านความสมานสามัคคี ระหว่างบุคคลและความคิดสร้างสรรค์"

หลักการบริหาร

         เพื่อรับใช้สังคมผ่านการพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นการสรรค์สร้างคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด

         เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและใช้ความคิดสร้างสรรค์จากพนักงานทุกคน

         เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความสามัคคีระหว่างบุคคลากรด้วยการบ่มเพาะความสามารถพิเศษและสนับสนุนความเคารถซึ่งกันและกัน